POLIAMID PA 12 KEMİK HORTUMLAR
Tip Hortum 0 Basınç   Tip Hortum 0 Basınç
PA12 Rengi mm * mm bar PA12 Rengi mm * mm bar
 
POLIAMID Siyah 2X1 30   POLIAMID Siyah 12X9 14
POLIAMID Siyah 2,5X1,5 25 POLIAMID Siyah 12X10 9
POLIAMID Siyah 3X1,5 33 POLIAMID Siyah 12,5X10 11
POLIAMID Siyah 3X2 20 POLIAMID Siyah 14X10 17
POLIAMID Siyah 3,17X1,4 40 POLIAMID Siyah 14X11 12
POLIAMID Siyah 4X1,5 50 POLIAMID Siyah 14X12 7,5
POLIAMID Siyah 4X2 33 POLIAMID Siyah 15X12 11
POLIAMID Siyah 4X2,3 28 POLIAMID Siyah 15X12,5 9
POLIAMID Siyah 4X2,5 22 POLIAMID Siyah 15X13 7
POLIAMID Siyah 4X2,7 17 POLIAMID Siyah 16X12 14
POLIAMID Siyah 4X3 14 POLIAMID Siyah 16X13 10
POLIAMID Siyah 5X3 25 POLIAMID Siyah 16X14 6,5
POLIAMID Siyah 5X3,5 17,5 POLIAMID Siyah 18X13,5 14
POLIAMID Siyah 6X2 50 POLIAMID Siyah 18X14 12,5
POLIAMID Siyah 6X3 33 POLIAMID Siyah 18X15 9
POLIAMID Siyah 6X3,7 23,5 POLIAMID Siyah 18X16 5,5
POLIAMID Siyah 6X4 20 POLIAMID Siyah 20X15 14
POLIAMID Siyah 6X4,5 14 POLIAMID Siyah 20X16 11
POLIAMID Siyah 7X5 16,5 POLIAMID Siyah 22X18 10
POLIAMID Siyah 8X4 33 POLIAMID Siyah 22X19 7
POLIAMID Siyah 8X5 23 POLIAMID Siyah 24X20 9
POLIAMID Siyah 8X6 14 POLIAMID Siyah 25X19 13,5
POLIAMID Siyah 8X6,3 13 POLIAMID Siyah 30X25 9
POLIAMID Siyah 9X6 20 POLIAMID Siyah 40X34 8
POLIAMID Siyah 9X7 12,5 POLIAMID Siyah 1/8" 17,5
POLIAMID Siyah 10X6 25 POLIAMID Siyah 5/32" 21
POLIAMID Siyah 10X7 17,5 POLIAMID Siyah 3/16" 21
POLIAMID Siyah 10X7,5 14 POLIAMID Siyah 1/4" 21
POLIAMID Siyah 10X8 11 POLIAMID Siyah 5/16" 17,5
POLIAMID Siyah 11X8 15,5 POLIAMID Siyah 3/8" 16
POLIAMID Siyah 12X8 20 POLIAMID Siyah 1/2" 14
        POLIAMID Siyah 5/8" 10